Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
Obchodní podmínky užití provozovatele webové stránky https://ecoburger.cz (dále jen web) ecoburger s.r.o. Staroměstská 534, 739 61 Třinec   IČO: 05928974 , provozovna: ecoburger, Jablunkovská 704, 739 61 Třinec (dále jen Provozovatel).


a. Uživatelem níže popsaných služeb může být právnická nebo fyzická osoba, která zadá a odešle Objednávku v Systému 


b. Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Uživatel (dále jen „Smluvní strany“). 


c. Objednávkou se rozumí zadání daného jídla/nápoje/jiného do košíku Systému, následně odesláním tlačítkem Objednat do Systému (dále jen „Objednávka“). 


d. Systém je elektronický jídelní a nápojový lístek restaurace Poskytovatele, umístěný na webových stránkách www.ecoburger.cz (dále jen „Systém“) 


e. Službou se rozumí odeslání Objednávky Uživatelem a její realizace obsluhou restaurace Poskytovatele, dle pokynů v Objednávce 
2. Uzavření smlouvy a platební podmínky 
a. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které Poskytovatel poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP Uživateli specifikovanou službu dojde v okamžiku odeslání objednávky Uživatelem, tedy konkrétně kliknutím na tlačítko "Objednat" v sekci Košík v Systému. 


b. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti v provozovně prodávajícího
- v hotovosti při převzetí zboží v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně prostřednictvím platební brány
- bezhotovostně platební kartou


Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV.6. obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.


V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.


Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III.6.), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - účtenku. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - účtenku vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a předá / zašle jej kupujícímu.


c. Odesláním objednávky uživatel automaticky souhlasí s těmito obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů


d. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


e. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní objednávkového systému. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


f. Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením (kde informace o balení nejsou uvedeny má se automaticky za to, že balení je zdarma) a dodáním zboží (dodaní zboží je s vyjímkou doručení na zákazníkem zvolenou adresu vždy zdarma).


g. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
- informace o nákladech spojených s dodáním zboží - pokud se jedná o rozvoz(dále společně jen jako „objednávka“).


h. Prodej alkoholických nápojů je zakázán osobám mladším 18 let. Při nákupu alkoholických nápojů kupující prohlašuje, že je osobou starší 18 let a toto stvrzuje souhlasem v objednávkovém formuláři. Pokud kupující při převzetí objednaného zboží obsahující alkoholické nápoje není schopen prokázat svůj věk dokladem totožnosti, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a zboží nepředat.


i. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko
„Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.


j. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


k. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3. Práva a povinnosti smluvních stran 
a. Uživatel je oprávněn při využívání služeb Poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a dále také tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení Poskytovatele, aby nebylo zasahováno do práv ostatních Uživatelů. Nedovoleným jednáním ze strany Uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu Poskytovatele. 


b. Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli služby, které si Uživatel u Poskytovatele objedná a zároveň uhradí cenu služby ve prospěch Poskytovatele. 
4.Odstoupení od kupní smlouvy


a. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit


b. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.
5 Přeprava a dodání zboží


V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
6. Další práva a povinnosti smluvních stran


Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ecoburger.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.7. Ochrana osobních údajů 
a. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto VOP vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 


b. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele. 


c. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to dle podmínek uvedených na stránce webu Poskytovatele. 


d. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na korespondenční adresu Poskytovatele. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů Uživatele nemá Poskytovatel možnost řádně zajistit poskytování služby ve smyslu těchto VOP, bere Uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Poskytovatel oprávněn neposkytnout Uživateli objednanou službu, nebude-li dohodnuto jinak. 
8. Ukládání cookies


Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho zařízení. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na zařízení kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


9. Závěrečná ustanovení 
a. Vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, které nejsou zvlášť upraveny v těchto VOP, se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud. 


b. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu, zákonů České republiky a používaných technologií.  


c. Kontaktní údaje prodávajícího:
adresa pro doručování: ecoburger s.r.o, Staroměstská 534, Třinec 739 61
adresa elektronické pošty: info@ecoburger.cz
telefon +420 770 102 202


Není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného písemnou formou, kupující odesílající objednávku přes objednávkový systém současně akceptuje a souhlasí s těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu.
10. Ostatní
Provozovatel provozuje web za účelem propagace svých výrobků a produktů, které jeho prostřednictvím nabízí svým zákazníkům prostřednictvím internetu (dále jen Uživatel).


Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících web a další související právní vztahy.


Obchodní podmínky se řídí právním řádem ČR, specificky Obchodním zákoníkem.


Předmětem objednávky jsou zpravidla pokrmy, které Provozovatel vyrábí v souladu s platnými hygienickými a právními předpisy ve své provozovně a tyto nabízí svým zákazníkům v Provozovně, na osobní odběr, případně se může jednat o dovoz na danou adresu.


Pokrmy jsou vyráběny čerstvé a jsou určeny k okamžité spotřebě.


Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání. 


Uživatel provede objednávku pomocí webu výběrem produktů, vložením daných produktů do košíku, uvedením všech požadovaných údajů a odesláním objednávky prostřednictvím we­bu.


Objednávka se stává závaznou okamžikem potvrzení ze strany Provozovatele, o čemž je Uživatel informován prostřednictvím webu.
Ochrana osobních údajů - GDPR
Provozovatel těchto webových stránek (dále jen provozovatel), zpracovává osobní údaje uživatelů uvedených stránek v souladu s NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR). 


Subjektem údajů je každý zákazní fyzická osoba, která využívá služeb těchto internetových stránek.
1. Rozsah zpracování


Při objednávce služeb / zboží nabízeným provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být uživatelé vyzváni k zadání osobních údajů:


Povinné:


Křestní jméno


Příjmení


Telefon


Nepovinné: adresa zákazníka v případě volby rozvozu


Poznámky


Provozovatel výslovně uvádí, že neshromažďuje a nezpracovává žádné osobní údaje, které mu uživatelé sami dobrovolně neposkytnou. Vkládání veškerých osobních údajů na těchto internetových stránkách je zcela dobrovolné.
2. Účel zpracování


Účelem zpracování osobních údajů je realizace poskytnutí služby. Jedná se jen o nezbytné informace k naplnění předmětu smlouvy / objednávky. Bez těchto údajů není možné smlouvu realizovat / dokončit objednávku. Osobní údaje jsou dále zpracovány jen za účelem vedení účetnictví / daňové evidence provozovatele.
3. Doba zpracování


Doba zpracování osobních údajů je po dobu 3 let od uskutečnění objednávky (promlčecí lhůta).
4. Právní základ zpracování


Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovány na základě údajů nezbytných k uzavření smlouvy / plnění objednávky. Zákazník (Subjekt údajů) v tomto případě nemusí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.
Společná ustanovení
1. Předávání třetím osobám


Provozovatel těchto internetových stránek může výše specifikované osobní údaje Uživatele poskytnout třetím osobám pouze v případě nezbytného naplnění služby Dovoz na danou adresu. V tomto případě by třetí strana (přepravce) nedokázala bez poskytnutí údajů službu naplnit.
2. Předávání do 3. zemí


Provozovatel těchto internetových stránek nepředává osobní údaje uživatelů do 3. zemí
3. Práva uživatele


Požádá-li subjekt údajů Provozovatele těchto internetových stránek o informaci o zpracování svých osobních údajů, je provozovatel v souladu s GDPR povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat a řídit se ustanovením čl. 16 – 22 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 .Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo konkrétní zpracovatel osobních údajů, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele (subjektu údajů) nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Uživatel (subjektu údajů) má právo:


svůj souhlas kdykoli odvolat;


požadovat od správce přístup k osobním údajům (čl.15) týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu (čl.16) nebo výmaz (čl. 17), na omezení zpracování (čl.18), a vznést námitku proti zpracování (čl.21), jakož i práva na přenositelnost údajů (čl.20);


odvolat kdykoli souhlas, pokud je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a),, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním


nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování,


podat stížnost u dozorového úřadu;


4. Závěr


Provozovatel si vyhrazuje právo na úpravu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Z tohoto důvodu je v zájmu uživatelů kontrolovat, zda toto prohlášení nedoznalo změn.
Tyto podmínky jsou platné od 11.11.2021